Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
_MinhKhang_
20
9,007,183,023 gold
2
[GM]LKS
1
4,024,064,682 gold
3
LyMacSau
100
2,466,206,632 gold
4
_Master_
100
2,419,042,206 gold
5
GaHapHanh
100
2,364,054,615 gold
6
TraMu
1
2,199,999,999 gold
7
Osin_Xiteen
100
2,163,407,882 gold
8
EM_BON
68
1,839,790,681 gold
9
BaNo
100
1,700,020,665 gold
10
_ChiemYen_
100
1,624,363,137 gold