TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Tun_Baby
_Tun_Baby_
7
2133143322
2
OhBaby
TV__27
7
2105273650
3
men1
TB1
7
2095507682
4
VTV05
FX8
7
2068702129
5
ByDaiCa
HiBay
7
2065590374
6
Athena
F3
7
2060910329
7
Xoac_Xoac
Le11
7
2008896753
8
Dung_Nhi
TV_Minoan
7
2006459789
9
men2
TB2
7
1956713179
10
TroVeTuoiTho
FX15
7
1891647726
11
__OngTien__
TV_MauR0ng
7
1813553928
12
Karthus
F7
7
1800359413
13
LeLe1
Le1
7
1662427484
14
AT_AnhThu
TV_BeXoac
7
1595667883
15
men3
TB3
7
1592657459
16
Chul_OcCho
Le13
7
1554717915
17
Raptor
TV_iF150
7
1545112857
18
NhaLam
Le12
7
1523930979
19
Chul_ChoDien
TV_ChoDien
7
1470600589
20
LOUIS
TV_LOUIS
7
1422660786