TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Kathus
Oly_Hermes
2
26995491
2
08
_Poseidon_
2
20495909
3
Hoang_Khang
Oly_MaVuong
2
3257614
4
Big_Mom
Oly_Hades
2
3186412
5
KingApple
SG_King
2
3034515
6
0011
21BB
2
2850569
7
40
_Oly_des_
2
2487979
8
MrVy
SG_Vy
1
5740747
9
_ToNy_
CuopXongDong
1
4419255
10
KaiDo
O_KaiDo
1
4254199