TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
SONY
Oly_CR7
3
38182472
2
Kathus
Oly_Hermes
3
35219105
3
Quao
Oly_Cancer
3
24982788
4
jackforly
Oly_Jackie
3
14741164
5
Big_Mom
Oly_Hades
2
39964513
6
Thang_THKG
Oly_HeNiKen
2
30846455
7
Hoang_Khang
Oly__MaVuong
2
14294805
8
_Bin_
Oly_Bin
2
9899245
9
Apocalypse
Oly_MaiChoi
2
9223556
10
del1990
Oly_Apple
2
7240590